Fileus - Philaeus chrysops
(Foto: Paolo Zerbinati)