Tuffetto - Tachybaptus ruficollis
(Foto: Milko Marchetti)